Allegra Movement GmbH:n yleiset ehdot

I. Voimassaolo/tarjoukset/irtisanominen 

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia - myös tulevia - sopimuksia yrittäjien, julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden ja julkisoikeudellisten erityisrahastojen kanssa toimituksista ja muista palveluista, mukaan lukien työsopimukset, palvelut, neuvonta, ehdotukset ja muut oheispalvelut. Asiakkaan ostoehtoja ei tunnisteta, vaikka emme nimenomaisesti vastustaisi niitä uudelleen niiden vastaanottamisen jälkeen.
 2. Tarjouksemme ja toimituksiin liittyvät tiedot eivät ole sitovia. Verkkokaupassa julkaistut Allegra Movement GmbH:n tarjoukset eivät ole sopimustarjous, vaan asiakkaan verkkokauppamme kautta tekemä tilaus katsotaan kehotukseksi tehdä ostotarjous Allegra Movement GmbH:lle. Allegra Movement GmbH varaa myös oikeuden välittää tämän ostotarjouskutsun vastaavalle kumppanille maasta ja kantonista riippuen. Vastuumme on suljettu pois XVI jakson kohtien 1 ja 2 mukaisesti. Työntekijöidemme suulliset sopimukset, sitoumukset, vakuutukset ja takuut sopimuksen tekemisen yhteydessä tulevat sitoviksi vasta, kun olemme vahvistaneet ne tekstimuodossa. Tämä koskee erityisesti työnohjausta. Tarjouksiimme kuuluvat asiakirjat, kuten piirustukset, piirrokset, suorituskyky- ja kulutustiedot sisältävät tai ovat vain likimääräisiä tietoja, eivätkä ne päde, ellei toisin mainita, erikseen sovittuina ominaisuuksina. Pidätämme oikeuden suunnitteluun liittyviin muutoksiin.
 3. Pidätämme omistus- ja tekijänoikeuden kustannusarvioihin, piirustuksiin ja kaikkiin muihin asiakirjoihin; niitä ei saa antaa kolmansien osapuolten saataville tai käyttää heidän tarkoituksiinsa.
 4. Epäselvissä tapauksissa Incotermsin viimeisin versio on ratkaiseva kauppalausekkeiden tulkinnassa. 

II Hinnat 

 1. Hinnat eivät sisällä lainmukaista arvonlisäveroa.
 2. Mikäli sovittuun hintaan sisältyvät tullit tai muut kolmannen osapuolen kulut muuttuvat myöhemmin kuin neljä viikkoa sopimuksen tekemisen jälkeen tai jos ne toistuvat, meillä on oikeus muuttaa hintaa sopivassa laajuudessa. 

III. Maksu ja selvitys 

 1. Laskutus tapahtuu jokaisen toimituksen/työsuorituksen/palvelun yhteydessä tekstimuodossa sähköpostitse. Tämä koskee myös osatoimituksia.
 2. Ellei toisin ole sovittu tai laskuissamme mainita, maksu erääntyy välittömästi toimituksen jälkeen ilman alennusta vähennettynä ja on maksettava siten, että voimme luovuttaa summan eräpäivänä. Asiakas vastaa maksuliikenteestä aiheutuvista kustannuksista. Asiakkaalla on oikeus pidätysoikeuteen ja kuittausvaltuutukseen vain siltä osin kuin hänen vastavaatimukset ovat kiistattomat tai lainvoimaiset.
 3. Jos maksuaika ylittyy tai olet myöhässä, veloitamme korkoa 9% pistettä vastaavan peruskoron yläpuolella, ellei korkeammista koroista ole sovittu. Lisävahingonkorvausvaatimus on varattu.
 4. Asiakas on laiminlyönyt viimeistään 30 päivän kuluttua eräpäivästä ja laskun/maksuaikataulun tai eräpäivästä ja palvelun vastaanottamisesta. Asiakas ei ole laiminlyönyt niin kauan kuin palvelua ei tarjota sellaisen seikan seurauksena, josta hän ei ole vastuussa.
 5. Mikäli sopimuksen tekemisen jälkeen käy ilmi, että asiakkaan maksukyvyttömyys vaarantaa maksuvaatimuksenmme tai jos erääntyviä laskuja tai sovittuja eriä ei ole maksettu ajallaan, katsotaan määräaikojen menettämisestä sovittu. Meillä on tällöin myös oikeus esittää kaikki maksamattomat vaateet nykyisestä liikesuhteesta asiakkaan kanssa. Muutoin nämä oikeudet kattavat kaikki muut maksamatta olevat toimitukset, työt ja palvelut liikesuhteesta asiakkaan kanssa. Lisäksi meillä on oikeus vetäytyä edellä mainituissa tapauksissa lakisääteisten määräysten mukaisesti. Mikäli sopimus peruutetaan edellä mainituista syistä, meillä on oikeus, sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita vaatimuksia, vaatia sopimussakkoa, joka on 10% peruuttamiseen johtavasta tilausmäärästä.
 6. Sovittu alennus koskee aina vain laskun arvoa ilman rahtia ja edellyttää asiakkaan kaikkien alennushetkellä erääntyvien velkojen täydellistä suorittamista.
 7. Asiakkaan meille osoittamat vaateet vakuutuksenantajiaan tai muita velallisia vastaan perustuvat yksinomaan suoritukseen. 

IV Toimitusten toteuttaminen, toimitusajat ja -päivämäärät, rakentaminen, vastaanotto 

 1. Toimitus- ja kokoonpanovelvollisuutemme edellyttää oikeaa ja oikea-aikaista itsetoimitusta, ellemme ole vastuussa virheellisestä tai myöhästyneestä omatoimituksesta. Oikea-aikainen tehdastuotanto edellyttää myös asiakkaan, hänen sijaisagenttinsa ja/tai kolmansien osapuolien tehdastuotantoon tarvittavien esitöiden oikea-aikaista valmistamista. Tarvittavien esitöiden viivästyminen viivästyksen syystä riippumatta on asiakkaan kustannuksella riippumatta siitä, onko hän vastuussa viivästymisestä.
 2. Toimitus- ja kokoonpanoajat ovat likimääräisiä. Toimitus- ja kokoamisajat alkavat tilausvahvistuspäivästä ja ovat voimassa vain, jos kaikki tilauksen yksityiskohdat on selvitetty ajoissa ja kaikki asiakkaan velvoitteet on täytetty ajoissa, esim. B. Kaikkien virallisten todistusten toimittaminen, remburssien ja takausten tai käsirahamaksujen antaminen, suunnitelmat, rakennuspiirustukset, perusalueiden, komponenttien, esineiden ja/tai materiaalien siirto, joilla tai joilla tilaustyöt suoritetaan tarjotaan.
 3. Emme ole velkaa insinööri-, maisema- ja arkkitehtuurityöt, ellei osapuolten välillä ole erikseen sovittu.
 4. Meillä on oikeus siirtää tilaus kokonaan tai osittain muiden yrittäjien (alihankkijien) toimeenpantavaksi.
 5. Järjestelmämme on rakennettu Parkitect GmbH:n standardien sääntöjen mukaan. Tämä standardi on tekstimuodossa tarjouksen liitteenä ja osa sopimusta.
 6. Mikäli sovitaan, että rakentamamme polku on asiakkaan omassa käytössä, tämä toimenpide suoritetaan hänen omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Hän kantaa täyden vastuun operaatiosta, erityisesti hänen on huolehdittava siitä, että operaatiossa käytetään vain koulutettuja työntekijöitä ja että kaikki polkua käyttävät henkilöt ovat riittävästi opastettuja etukäteen. Jos asiakas esittää meille vaatimuksia reitin harjoittamisesta kolmansien osapuolten toimesta, asiakkaan on korvattava meille vahingonkorvaus ja pidettävä meidät turvassa.
 7. Ylivoimainen este oikeuttaa meidät lykkäämään polkujen rakentamista tai muiden palveluiden, erityisesti markkinointipalvelujen, tarjoamista esteen ajaksi ja kohtuullisen käynnistysajan ajaksi. Tämä pätee myös, jos tällaisia tapahtumia tapahtuu olemassa olevan viiveen aikana. Ylivoimainen este on mikä tahansa ulkoinen, ennakoimaton ja hallitsematon tapahtuma, jota ei voida estää äärimmäiselläkaan huolella. Ylivoimaiseen esteeseen kuuluvat epäsuotuisat sääolosuhteet, epäsuotuisa kasvillisuus, epäsuotuisat maaperäolosuhteet, rahalliset, kaupalliset ja muut valtion toimenpiteet, lakot, työsulut, toimintahäiriöt, joista emme ole vastuussa (esim. tulipalo, koneen rikkoutuminen, raaka-aineiden tai energian puute), esteet liikennereitteihin, toimituksen viivästymiseen Tuonti / tullaus, paikallisten työntekijöiden puute sekä kaikki muut olosuhteet, jotka ilman omaa syytämme tekevät rakentamisen merkittävästi vaikeammaksi tai mahdottomaksi. Sillä ei ole merkitystä, tapahtuvatko nämä olosuhteet meillä, toimituslaitoksella vai alihankkijalla. Jos sopimuksen täytäntöönpano tulee jollekin sopijapuolelle edellä mainituista seikoista johtuen kohtuuttomaksi, erityisesti jos sopimuksen täytäntöönpano viivästyy olennaisilta osiltaan yli 6 kuukautta, tämä osapuoli voi julistaa sopimuksen puretuksi.
 8. Työn suorittamisen yhteydessä tilaaja on velvollinen vastaanottamaan työn välittömästi valmistumisen jälkeen.
 9. Työn vastaanottaessaan tilaaja on velvollinen antamaan asiakkaan allekirjoittaman ja meidän toimittaman vastaanottopöytäkirjan muodossa vastaavan kuitin, mikäli se on virheetön. Kuitin allekirjoittamisen myötä työ katsotaan hyväksytyksi.
 10. Työ katsotaan myös hyväksytyksi, jos olemme asettaneet tilaajalle 7 päivän vastaanottoajan työn valmistumisen jälkeen, eikä asiakas ole tässä ajassa kieltäytynyt vastaanottamasta vähintään yhtä virhettä. 

V. Asiakkaan erityisvelvollisuudet 

 1. Asiakas sitoutuu noudattamaan meiltä tehdyn tilauksen yhteydessä lakeja. Mikäli asiakas rikkoo lauseen 1 mukaisia velvoitteita, on hän velvollinen korvaamaan meille tästä aiheutuneet vahingot.
 2. Asiakkaan on hankittava kaikki sopimuksella omien töiden suorittamiseen tarvittavat viranomaisluvat, kuten ennen kaikkea rakennus-, kauppa-, luonnonsuojelu-, maiseman- ja ympäristönsuojelu- sekä vesioikeudelliset luvat sekä tarvittavat luvat kolmannet osapuolet omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan, joihin työ voi vaikuttaa heidän laillisella alueellaan; Jos meitä vastaan esitetään vaatimus tällaisesta syystä, asiakkaan on korvattava meille vahingonkorvaus ja pidettävä meidät vaarattomina.
 3. Ellei toisin ole sovittu, asiakas on toimittanut tarvittavat laitteet ja apumateriaalit meidän käyttöön hyvissä ajoin ja veloituksetta, vaikka kiinteästä hinnasta olisi sovittu. Asiakkaan vaatimat varotoimet, kuten rakenteelliset toimenpiteet, on suoritettava ennen työntekijöidemme saapumista.
 4. Asiakkaan tulee ryhtyä kaikkiin tarvittaviin turvatoimiin ihmisten ja omaisuuden suojelemiseksi siltä osin kuin ne liittyvät kiinteistöön tai sijaintiin. Asiakkaalla on tässä suhteessa kohonnut varoitus- ja tiedotusvelvollisuus (esim. vaaravyöhykkeet). Hänen on ilmoitettava niistä työntekijöillemme siltä osin kuin se on heidän työnsä kannalta tarpeellista. Tämä koskee erityisesti järjestelmiä tai töitä alueilla, joilla on räjähdysvaara, sekä kaikenlaisten johtojen, erityisesti vesi- ja voimalinjojen, olemassaoloa, sijaintia ja kulkua.
 5. Asiakkaan tulee toimittaa meille kaikki palvelussamme tarvittavat asiakirjat. Hänen on myös tuettava meitä palvelumme tarjoamisessa, erityisesti mahdollistamaan esteetön pääsy tarjoamamme palvelun sijaintiin ja määrättävä työntekijä, joka on vastuussa järjestelmän tai järjestelmän osien käytöstä, valvonnasta tai valvonnasta, on valtuutettu ja pätevä. Jos hän ei täytä näitä velvoitteita, hän on vastuussa meille kaikista niistä aiheutuvista vahingoista ja samalla vapauttaa meidät kaikesta vastuusta.
 6. Asiakkaan on korvattava meidät kolmansien osapuolien vaatimuksista, jotka johtuvat kiinteistörajojen tunnistamatta jättämisestä tai virheellisestä tunnistamisesta.
 7. Asiakkaan on noudatettava kaikkia mahdollisesti antamiamme käyttö-/turvaohjeita. Tämä koskee myös hyväksymisen jälkeen annettuja käyttö-/turvaohjeita. Ennen sopimuksen tekemistä tai sen yhteydessä lähettämämme käyttö-/turvaohjeet tulevat osaksi sopimusta, ellei toisin ole sovittu.
 8. Asiakas myöntää meille kaikki työhön liittyvät oikeudet, jotka ovat tarpeen käyttääksemme niitä viestintä-, mainonta- ja koulutustarkoituksiin.
 9. Mikäli asiakas huomaa, että hänen omat tietonsa ja vaatimuksensa ovat virheellisiä, puutteellisia, epäselviä tai niitä ei voida toteuttaa, hänen tulee ilmoittaa tästä meille välittömästi ja mahdollisista seurauksista. 
 10. Asiakas on velvollinen etukäteen sovittaessa korvaamaan tarvittavista teknisistä toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset, jotka ylittävät sovitun palvelun laajuuden.
 11. Mikäli asiakas muuttaa tai peruuttaa tilauksia, töitä, suunnittelua ja muuta vastaavaa tai muuttaa palvelujen tarjoamisen ehtoja, hän korvaa meille kaikki aiheutuneet kulut ja vapauttaa meidät kaikista vastuista kolmansia osapuolia kohtaan. 

VI. Korjaus- ja huoltotöitä koskevat erityismääräykset 

 1. Meillä on oikeus kieltäytyä palveluista ja olla toteuttamatta niitä, jos ne eivät täytä standardejamme.
 2. Jos korjauksen/huollon kannattavuudesta pyydetään arviota tai tarjousta (kustannusarvio) korjauksesta/huollosta ja esine on sen vuoksi tarkastettava paikan päällä tai suoritettava lisätarkastustoimenpiteitä, vastaamme kustannuksista. aiheutuneet, mukaan lukien mahdolliset kolmannen osapuolen kulut ja korvaa henkilöstön lähettämisestä aiheutuneet kulut, jos tilausta ei myöhemmin tehdä. 

VII Palvelusopimusten kesto / irtisanominen 

 1. Palvelusopimusten irtisanominen tulee tehdä tekstimuodossa.
 2. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta, meillä on oikeus estää pääsy tarjottuihin palveluihin. Jäädytetty tai lopetettu asiakas ei saa käyttää tai yrittää muuten käyttää palveluitamme.
 3. Ennakkomaksuja tai palkkioita ei palauteta perusteettoman irtisanomisen yhteydessä.
 4. Sopimuksen päättyessä kaikki oikeudet käyttää tarjoamiamme palveluita raukeavat. Palveluiden käyttö estetään irtisanomisen yhteydessä. 

VIII Markkinointisopimusten käyttöoikeudet 

 1. Jos asiakas käyttää markkinointityöämme sopimuksen ulkopuolella, kuten:
   • sopimuksessa määritellyn alueen ulkopuolella (alueellinen laajuus) ja/tai 
   • sopimuksen päätyttyä (ajan pidentäminen) ja/tai 
   • muunnetussa, laajennetussa tai uudelleenjärjestetyssä muodossa (sisällön laajennus) ja/tai 
   • Käytämme sitä muissa mainosvälineissä, voimme vaatia tästä kohtuullisen vakiomaksun.
 2. Meillä on kaikki oikeudet palveluihimme ja palveluihimme ja niiden tunnistamiseen, mukaan lukien patentti-, tekijänoikeus-, tavaramerkki-, lisenssioikeudet tai muut omaisuusoikeudet tai -oikeudet, ja niitä voidaan käyttää vain nimenomaisten sopimusten puitteissa, nimenomaisesti säädetyllä tavalla. sopimuksessa ja jonka sopimusaikaa asiakas voi käyttää sopimuksen mukaisesti.
 3. Käyttöoikeuksien tai muiden tässä nimenomaisesti myönnettyjen oikeuksien lisäksi asiakkaalle ei myönnetä minkäänlaisia muita oikeuksia, etenkään yrityksen nimeen ja teollisoikeuksiin, kuten patentteihin, hyödyllisyysmalleihin tai tavaramerkkeihin, emmekä ole velvollisia myöntämään tällaisia oikeuksia.
 4. Siltä osin kuin asiakas tuo ideoita ja ehdotuksia, voimme käyttää niitä veloituksetta portfoliosi tuotteiden kehittämiseen, parantamiseen ja myyntiin.
 5. Siltä osin kuin asiakas tilaa yksilöllisiä palveluita, hän siirtää meille kaikki toteutukseen ja käyttöön tarvittavat oikeudet, erityisesti tavaramerkit, tekijänoikeudet ja muut omistusoikeudet aiotun tarkoituksen ajaksi. 

IX. Tietojen ja liike- ja liikesalaisuuksien luottamuksellisuus, viite 

 1. Asiakkaan tulee käsitellä kaikkia hänelle tilauksen yhteydessä antamiaan tietoja ja kaikkia muita tietoja sekä hänen tietoonsa tulleita liike- ja liikesalaisuuksia luottamuksellisina ja velvoittaa tämä myös työntekijöilleen; etenkään hän ei saa luovuttaa niitä kolmansille osapuolille eikä saattaa niitä saataville millään muulla tavalla.
 2. Voimme nimetä asiakkaan referenssiasiakkaaksi verkkosivuillamme tai muissa medioissa ja yhteyksissä. 
 3. Asiakas saa ilmoittaa yrityksemme viitteeksi vain etukäteen antamallamme kirjallisella suostumuksella. 

X. Immateriaalioikeuksien suoja 

Sikäli kuin työn tulokset ovat tekijänoikeudella suojattuja, me tuottajana pysymme tekijänä. Näissä tapauksissa asiakas saa vain käyttöoikeuden työtulokseen, joka on meidän rajoittamamme, muutoin ajallisesti ja paikassa rajoitettu, peruutettavissa oleva, yksinoikeus ja ei-siirrettävä, ellei sopimuksessa toisin sovita. Pidätämme oikeuden arkistoida töitä ja suunnitelmia ja käyttää niitä viitteenä. 

XI. Tekijänoikeus ja tavaramerkkioikeudet 

 1. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on tilaamiensa palvelujen edellyttämät tekijänoikeudet ja/tai tavaramerkkioikeudet tai, jos hän ei ole itse tekijä ja/tai tavaramerkin omistaja, hän on saanut käyttöönsä tekijältä ja/tai tai kuvien, tavaramerkkien ja/tai nimien tavaramerkin omistaja. Emme tarkista, onko asiakkaalla palvelun tarjoamisen edellyttämät tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet. Vastuu kolmansille osapuolille tekijänoikeus- ja/tai tavaramerkkivaatimuksista on siten poissuljettu XVI luvun 1 ja 2 mukaisesti tilatuista palveluista. Mikäli tilatut palvelut rikkovat tekijänoikeus- ja/tai tavaramerkkilakia, asiakas vastaa siitä itse. Asiakas on velvollinen korvaamaan meidät vastuusta oikeudenhaltijaa kohtaan, mikäli edellä mainittua velvollisuutta on rikottu.
 2. Maksamalla sovitun korvauksen kokonaisuudessaan sopimuksessa sovitulta ajalta ja sopimuksessa sovitussa laajuudessa asiakas saa käyttöoikeudet kaikkeen tämän tilauksen puitteissa tekemiimme töihin. Tämä käyttöoikeuksien siirto koskee sovittua käyttöä Sveitsissä, mikäli siirto on mahdollista Sveitsin lain mukaan. Tämän alueen ylittävät käyttötavat edellyttävät tekstimuotoista sopimusta osana tilausta tai erillisen tekstimuotoisen lisäsopimuksen. Työn käyttöoikeudet, joista ei ole vielä maksettu sopimuksen päättyessä, säilyvät meillä, jollei muista sopimuksista sovi.
 3. Meillä on lupa allekirjoittaa kehittämiämme mainosmateriaalia asianmukaisesti ja alalla tavanomaisella tavalla sekä julkaista itsemainontaan tehdyt tilaukset.
 4. Myönnettyjen käyttöoikeuksien siirto kolmansille osapuolille ja/tai useat käyttötarkoitukset ovat maksullisia, ellei alkuperäisessä tilauksessa toisin säädetä, ja edellyttävät suostumuksemme tekstimuodossa. Asiakas on velvollinen hankkimaan tarvittavan suostumuksen ennen aiottua siirtoa ja ilmoittaa meille tästä prosessista tekstimuodossa 14 päivän kuluessa käyttöoikeuksien siirrosta.
 5. Edellä mainituista määräyksistä huolimatta meillä on oikeus saada tietoa käytön laajuudesta. 

XII. vastuuta materiaalivirheistä 

 1. Takuuaika on yksi vuosi työn vastaanottamisesta. Takuuaikaa ei pidennetä, kun tuote tai sen osia tai komponentteja vaihdetaan.
 2. Vikojen havaitsemiseksi varhaisessa vaiheessa asiakkaan on suoritettava tarkastus välittömästi maastopyörä- tai vaellusreittien tai muiden tilojen rakentamisen jälkeen. Tällaisen testiajon onnistunut suorittaminen katsotaan hyväksynnäksi.
 3. Työn aineellisista virheistä tulee ilmoittaa tekstimuodossa sähköpostitse välittömästi, viimeistään seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta. Aineelliset viat, joita ei tarkimmallakaankaan tarkastelulla voida havaita tässä ajassa, tulee ilmoittaa tekstimuodossa sähköpostitse välittömästi havaitsemisen jälkeen, viimeistään ennen sovitun tai lakisääteisen vanhentumisajan päättymistä, jolloin käsittely lopetetaan välittömästi. . Mikäli työn arvo tai soveltuvuus alenee merkityksettömästi, vastuumme materiaalivirheistä on poissuljettu. Jos teos on jo myyty, käsitelty tai muotoiltu uudelleen, ostajalla on vain alennusoikeus.
 4. Sen jälkeen kun asiakas on suorittanut sovitun työn vastaanoton, reklamaatiot materiaalivirheistä, jotka voitaisiin tunnistaa sovitulla hyväksynnällä, poistuvat.
 5. Tilaajan on näytettävä toteen työn puute vastaanottohetkellä.
 6. Perusteltujen ja oikea-aikaisten virheilmoitusten tapauksessa voimme harkintamme mukaan poistaa vian tai asentaa tai rakentaa virheettömän tuotteen (myöhempi suoritus). Täydentävän suorituksen epäonnistuessa tai kieltäytyessä tilaaja voi alentaa työkorvausta tai vetäytyä sopimuksesta kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen epäonnistuneen päättymisen jälkeen. Jos virhe ei ole merkittävä, hänellä on vain alennusoikeus.
 7. Mikäli asiakas ei välittömästi anna meille mahdollisuutta vakuuttua olennaisesta virheestä, erityisesti jos hän ei toimita vastustettua tuotetta välittömästi pyynnöstä saataville, kaikki olennaisesta virheestä johtuvat oikeudet raukeavat.
 8. Vastaamme lisäsuoritukseen liittyvistä kuluista vain, jos ne ovat tapauskohtaisesti kohtuullisia, erityisesti työn korvauksen osalta, mutta eivät missään tapauksessa ylitä 150 % tilauksen arvosta. Ei sisällä asiakkaan kustannuksia, jotka aiheutuvat vian korjaamisesta ilman lakisääteisiä vaatimuksia. Emme vastaa kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että myyty teos on viety muualle kuin asiakkaan kotipaikkaan tai konttoriin, ellei tämä vastaa heidän sopimuskäyttöään.
 9. Emme anna takuuta tiettyyn tarkoitukseen tai työn erityiseen soveltuvuuteen, ellei tekstimuodossa ole nimenomaisesti toisin sovittu; Muussa tapauksessa käyttöönoton ja käytön riski on yksinomaan asiakkaalla.
 10. Emme ota vastuuta ylivoimaisen esteen aiheuttamista vahingoista maastopyörä- tai vaelluspoluille tai muille laitteistoille. Epäsuotuisat sääolosuhteet, erityisesti sateet, salamaniskut, tulipalo, lumivyöryt ja mutavyöryt, vastaavat ylivoimaista estettä.
 11. Jos joudumme täyttämään asiakkaan piirustusten, eritelmien, näytteiden jne. mukaan, hän ottaa riskin soveltuvuudesta aiottuun tarkoitukseen.
 12. Emme takaa palveluidemme ÖNORMENin, EN:n tai DIN:n hyväksymiä tai muuten tavanomaisia poikkeamia sovitusta laadusta.
 13. Korjaus- ja huoltotöissä takuumme rajoittuu suoritettuihin palveluihin. Takaamme vain sellaisen järjestelmän tai vastaavan virheettömän toiminnan, jonka osia emme ole yksin toimittaneet, jos asiakkaan tai kolmansien osapuolien komponenteista huolimatta päätämme valmistaa koko järjestelmän (maastopyörä/ vaellusreitti / Pumptrack tai vastaava) tekstimuodossa ja jos viallinen toiminta ei perustu asiakkaan antamiin virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.
 14. Vaihdetuista kohteista, osista tai komponenteista tulee meidän omaisuuttamme. Emme korvaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen suorittaman tai yrittämän vian korjaamisen kustannuksia.
 15. Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättää maksuja takuuvaatimusten tai muiden meidän tunnustamattomien vastavaatimusten vuoksi.
 16. Vastuu mainontatoimenpiteisiin sisältyvistä asiakkaan tuotteita ja palveluita koskevista tosiseikoista sekä sopimuksen mukaisten ideoiden, ehdotusten, ehdotusten, konseptien, luonnosten yms. patentti-, tekijänoikeus- ja tavaramerkkisuojasta tai rekisteröintikelpoisuudesta koskee lauseketta XVI nro. 1 ja 2 poissuljettu. Asiakas vapauttaa meidät kaikista velvoitteista, joita kolmannet osapuolet vaativat meitä vastaan, koska asiakas on rikkonut tätä vastuuta. Lisäksi meillä on lupa estää sisällön käyttö. 

XIII. Yleinen vastuunrajoitus 

 1. Olemme vastuussa vain sopimusvelvoitteiden ja sopimukseen perustumattomien velvoitteiden rikkomuksista, erityisesti mahdottomuudesta, laiminlyönnistä, culpa in contrahendo ja vahingonkorvausvelvollisuudesta sekä takuuvaatimuksista – mukaan lukien johtohenkilöillemme ja muille sijaisagenteillemme – jos kyseessä on tahallisuus ja törkeä huolimattomuus. 
 2. Näitä rajoituksia ei sovelleta olennaisten sopimusvelvoitteiden syyllisyyden rikkomiseen, mikäli sopimuksen tarkoituksen saavuttaminen on vaarassa ja vahinko on tyypillinen sopimukselle ja ennakoitavissa sopimuksen tekohetkellä, Tuotevastuulain mukainen pakollinen vastuu hengelle, ruumiille ja terveydelle aiheutuneista vahingoista, emme edes siinä määrin, että olemme vilpillisesti kätkeneet työn puutteet tai takaaneet niiden puuttumisen. Todistustaakkaa koskevat säännöt säilyvät ennallaan.
 3. Ellei toisin ole sovittu, sopimusperusteiset vaatimukset, jotka tilaajalla on meitä kohtaan teoksen valmistuksen seurauksena tai siihen liittyen, vanhentuvat vuoden kuluttua teoksen vastaanottamisesta, elleivät ne ole korvausta ruumiin- tai terveysvahingosta tai tyypilliset, ennakoitavissa olevat vahingot sisältävät tai perustuvat asiakkaan tahallisuuteen tai törkeään huolimattomuuteen. Vastuumme tahallisista ja törkeän huolimattomuuden rikkomisesta säilyy ennallaan. Täydentävän suorituskyvyn tapauksessa vanhentumisaika ei ala kulua uudelleen. XV nro 1 ei vaikuta tähän.
 4. Mikäli kolmannet osapuolet esittävät meille vaatimuksia tuotannosta ja toimituksesta asiakkaan toimittamien piirustusten, näytteiden, mallien tai muiden asiakirjojen perusteella, asiakas korvaa meidät ja pitää meidät vaarattomina.
 5. Käyttäessään toimittamiamme tai koottuja järjestelmiä ja muita esineitä asiakas on velvollinen noudattamaan tarkasti kaikkia vaaroilta suojaavia määräyksiä, teknisiä määräyksiä, asennusmääräyksiä, käyttö- ja käyttöohjeita ja kutsumaan niitä käytettäessä vain valtuutettuja asiantuntijoita.
 6. Lisäksi asiakas sitoutuu ilmoittamaan meille välittömästi vastuutapauksista ja toimittamaan meille tarvittavat asiakirjat.
 7. Asiakas on vastuussa sisällöstä, jonka hän on antanut saataville. Tämä vastuu perustuu yleisiin lakeihin ja määräyksiin, erityisesti tämän sopimuksen vastuumääräyksiin. Asiakas kantaa riskin toteutettujen hanketoimenpiteiden oikeudellisesta hyväksyttävyydestä. 

XIV Konkurssi 

Jos asiakkaan omaisuutta vastaan aloitetaan maksukyvyttömyysmenettely ja käytetään IO 78 §:n mukaista oikeutta tai jos avaaminen hylätään riittämättömän omaisuuden vuoksi, meillä on oikeus - sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita oikeuksiamme - irtisanoa sopimus sopimuksen mukaisesti. lakisääteisiä määräyksiä. 

XV. Suorituspaikka, lainkäyttöpaikka ja sovellettava laki 

 1. Toimituksidemme suorituspaikka on yrityksemme pääkonttori. Toimivallan paikka on valintamme mukaan yrityksemme rekisteröity kotipaikka tai asiakkaan kotipaikka.
 2. Näiden ehtojen lisäksi Sveitsin lakia sovelletaan yksinomaan kaikkiin meidän ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin. 11. huhtikuuta 1980 tehdyn kansainvälisen tavaran kauppasopimuksen (CISG) määräyksiä ei sovelleta. 

XVI Sekalaista 

 1. Sopimuspuolten välinen kirjeenvaihto tapahtuu tekstimuodossa sähköpostitse, ellei muu lomake ole sopimuksessa pakollinen. Suullinen kirjeenvaihto ei ole oikeudellisesti sitova, elleivät osapuolet toisin sovi tai osapuolten yhteisille taloudellisille eduille tai laillisille eduille on välitöntä vaaraa. Tämä ei koske kirjeenvaihtoa, jonka sopimus edellyttää tekstin tai kirjallisen muodossa. Suostumus sähköpostiviestintään annetaan ilman erillistä sääntelyä sopimuksen solmimisen yhteydessä.
 2. Jos asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen yksittäiset määräykset, mukaan lukien nämä yleiset ehdot, ovat tai tulevat pätemättömiksi kokonaan tai osittain, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen. Täysin tai osittain tehoton sääntely tulisi korvata asetuksella, jonka taloudellinen menestys on mahdollisimman lähellä tehottoman sääntelyä. 

Tilanne: 03/2023 

Oli jotain muuta...

Ilmaisia neuvoja?

Voimmeko antaa sinulle ja tiimillesi ilmaisen konsultoinnin?